Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Cenniki do pobrania
Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje

SSL

 
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu
internetowego działającego pod domeną: www.buro.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne BURO Bulzacki Lech, Józef Rogowski Spółka Cywilna
Adres: 05-090 Raszyn, ul. Wysoka 24b
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 227203809
e-mail: buro@buro.pl
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: 5220059452, REGON: 012607862
KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych
przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania
przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie
ma poniższy regulamin.
A. Definicje
1. SKLEP INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana
jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach
opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza
zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU
INTERNETOWEGO.
3. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks
Cywilny Art.22.
4. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE
INTERNETOWYM.
5. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
6. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za
pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy
(zamówienia produktu lub usługi).
B. Postanowienia ogólne.
1. Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej produktów
elektronicznych - w szczególności anten telewizyjnych.
2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia
23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem
www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
3. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem
faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać
dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
4. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia
dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.
5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na
stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
C. Zamówienie.
1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski.
2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt
zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie
przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz
zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
4. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W
przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść
proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym
nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i
zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym
nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
5. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ
następuje :
• a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
• b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
6. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej
niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków
zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na
zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
D. Ceny.
1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto
(zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
E. Formy płatności:
1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;
2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w
potwierdzeniu zamówienia;
3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10
dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy;
4. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części.
5. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do
dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że
Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
F. Wysyłka towaru
1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
2. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o
kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania
ZAMÓWIENIA.
3. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
G. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie
będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi
KONSUMENTAMI.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 12 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU
3. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem zamówionego przez
siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało
dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA
powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z
rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT nie będący KONSUMENTEM
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest
dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli
KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w
wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy
niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM,
bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz
kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w
stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne
w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM.
8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające
KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za
zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie
zamkniętym opakowaniu.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.
Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz
wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady
są nieistotne.
10.SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją
uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać
zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona
GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie
ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
11.SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
12.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM niebędącym
KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
13.Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w
umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie
cywilnym art.556-581.
H. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży
na odległość z udziałem KONSUMENTA.
1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT
zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa
się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od
objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
- lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy,
jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej
uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał
wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy
KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy
KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany
przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem
dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od
umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z
gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia
oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI
na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych
(liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do
KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA
zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania
przesyłki.
3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy
4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może
się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub
dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w
wypadkach wymienionych w załączniku.
7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna
być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
I. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem
KONSUMENTA.
1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez
wad.
2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej
w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją
uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać
zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona
GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie
ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności
SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu
Cywilnego).
4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową,
KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny
(DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie
usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do
korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać
telefonicznie lub ustnie.
7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe -
KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt
SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego
miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana
KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania
dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest
udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu
ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na
wolną od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
10.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
11.KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby
nadmiernych kosztów. Jeżeli KUPUJĄCYM jest przedsiębiorca,SPRZEDAWCA może odmówić
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia
temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.>
13.SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą
pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie
reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
14.Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z
reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę
KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
15.Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle
produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.
J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www
1. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu
internetowego usługi:
• utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;
• przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
• za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w
formie usługi "newsletter".
2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta
KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się
zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w
Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas
oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie
wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie
14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem
tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy:
• za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do
REGULAMINU),
• przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
• w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY
(USŁUGODAWCY)
7. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy:
• KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej
na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie
oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z
danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej
świadczenia.
• SPRZEDAWCA wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli
KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem
terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema
stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
• SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie
reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
9. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny
jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu
nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system
winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0
lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach).
Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być
wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające
wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne
jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU
INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.
Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na
stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU
INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzane w związku z niniejszą stroną www.
3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji
tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża
jawnie przed rejestracją w systemie.
4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych
KONSUMENTA:
• nazwisko i imię;
• adres do wysyłki produktów;
• adres e-mail;
• numer telefonu kontaktowego;
• w przypadku firmy dodatkowo nazwa firmy i NIP.
5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do
ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i
KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom
trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz.
883 z późniejszymi zmianami.
6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia
produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia
przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w
szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do
dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line -
administratorowi systemu płatności.
7. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
w dowolnym czasie.
L. Postanowienia końcowe
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie
pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można
wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce
zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w
zakres tej działalności.
2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie
jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) -
przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy.
3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i
może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU
może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do
wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa, w szczególności:
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze
zm.);
7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze
zm.);
9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz.
631 ze zm.),
10.Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
11.W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te
mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
12.Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje
obowiązujący.
13.Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są
używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów
ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
14.Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24
poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody
Administratora Strony Internetowej.
15.W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania
sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed
mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym
do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
16.Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że
aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie:
http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl.
17.Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,
Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w
wypadkach:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia umowy;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do spożycia;
5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma
kontroli;
8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
10.umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11.umowy zawartej na aukcji publicznej;
12.umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
13.umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"
Załacznik nr 3 - stanowi "Wzór zgłoszenia reklamacji.doc"

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl